Gardenika u posebno higijenski zadovoljenim uslovima proizvodi voćne rolnice

Postavljeno: 22.6.2015. | Autor: administrator

Kreativnoedukativni centar KEC je, sa ciljem otvaranja novih radnih mesta za svojekorisnike i sa ciljem obezbeđivanja održivosti rada udruženja, u oktobru 2014.godine osnovao socijalnopreduzeće Gardenika d.o.o. koje, u posebno higijenski zadovoljenim uslovima,proizvodi voćne rolnice. 

Kliknite ovde za brošuru.


"Voćne Rolnice" su 100% zdravproizvod, napravljen od mešavine sveže mlevenog, pa zatim sušenog voća, bezaditiva, konzervansa i šećera. Proizvod je nov na srpskom tržištu i dobio jesertifikat o ispravnosti i kvalitetu od Zavoda za javno zdravlje u Beogradu iCentra za ispitivanje mnamirnica. U njemu su sačuvani svi vitamini i zdravisastojci, jer proizvod nije termički obrađen. Voćne rolnice su kvalitetna hranaza sve generacije, zdrava poslastica - umesto keksa, bombona i čokolada.


U proizvodnom procesu pravljenja voćnihrolnica, učestvuju osobe sa intelektualnim teškoćama, od nabavke materijala zaproizvodnju, do pakovanja, promocije i distribucije.


Radno angažovanje u socijalnom preduzeću jeneophodno za kvalitetan i ispunjen život mladih osoba sa intelektualnimteškoćama. Kreativno edukativni centar razvija proizvodne delatnosti sa ciljemda se osobe sa intelektualnim teškoćama radno angažuju, da svojim radomprivređuju i ostvaruju svoje osnovno ljudsko pravo da rade i vode aktivan životu zajednici.


Kupovinom voćnih rolnica pomaže se da životosoba sa intelektualnim teškoćama bude kvalitetniji i srećniji!


Proizvod se prodaje u prodavnicama zdravehrane, ali naša želja je da se prodaju deci u školama i mladim ljudima kako bistekli naviku da se zdravo hrane i u isto vreme pomažu svojim sugrađanima.


Voćnerolnice mogu da se upotrebe u promotivne svrhe, da se kao pokloni delesaradnicima i poslovnim partnerima, umesto olovaka i blokova. Nekoliko PRagencija je koristilo voćne rolnice kao promotivni materijal na konferencijama,tribinama i drugim javnim događajima. U čekaonicama advokatskih kancelarija iprivatnih lekarskih ordinacija, takođe voćne rolnice mogu da budu promotivnimaterijal. Kada se voćne rolnice koriste kao promotivni materijal, etiketemožemo da štampamo sa podacima i logom naručioca.


Voćnerolnice, koje proizvodi socijalno preduzeće Gardenika d.o.o. u saradnji saKreativno edukativnim centrom KEC, možete kupiti u Kreativno edukativnom centruKEC od 10 do 18 časova, Kraljevića Marka 4 na Zelenom vencu, možete ih poručiti na telefon 064680 97 51, mail kecmnro@eunet.rs ili Vam možemo doneti na Vašu adresu.


Cena pakovanja sa 3 rolnice, ukupne težine15-20 gr.  je 50 dinara.

KEC Work Program - zapošljavanje osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama

Postavljeno: 4.4.2015. | Autor: administrator

IZVEŠTAJ O ODRŽANOM OKRUGLOM STOLU

Postavljeno: 4.4.2015. | Autor: administrator

U organizaciji Kreativno edukativnog centara – KEC i Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ 02. aprila 2015. godine održan je, u prostorijama Kreativno edukativnog centra KEC,  okrugli sto na temu  „Radno angažovanje i zapošljavanje osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama i prepreke pristupu tržištu rada“. Okruglom stolu su, pored predstavnika javnog, civilnog i poslovnog sektora, prisustvovali korisnici, osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama. 


Okrugli sto je deo projekta “Socijalne usluge u zajednici  i zapošljavanje za osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama”,  koji podržava Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji, u okviru projekta „Otvoreni zagrljaj“. Cilj okruglog stola bio je: uspostaviti  širok i otvoren dijalog kako bi se promovisao značaj radnog angažovanja i doprinelo pozitivnim promenama na nivou politike i prakse u ostvarivanju  prava na rad i socijalnu integraciju osoba sa intelektualnim i mentalnim  teškoćama na otvorenom tržištu rada. 


Margareta Kecman, predsednik UO KEC-a, u ulozi facilitatora okruglog stola, na samom početku upoznala je okupljene sa projektom, koji omogućava da 30 osoba sa intelektualnim i 30 osoba sa mentalnim  teškoćama, u prostorijama KEC-a, koriste usluge: Dnevnog centra, uslugu Predah i program radnog angažovanja i zapošljavanja. Gospođa Kecman je takođe govorila o desetogodišnjem  iskustvu i pozitivnoj praksi Kreativno edukativnog centra KEC  u realizaciji programa radnog angažovanja i zapošljavanja osoba sa intelektualnim i mentalnim  teškoćama na otvorenom tržištu rada. Program je do sada obuhvatio 160  osoba, koje su radno angažovane ili zaposlene u preko 30 kompanija, institucija, ustanova i raznih firmi u Beogradu.  


Značaj radnog angažovanja i zapošljavanja za osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama dodatno je sagledan kroz uvodna izlaganja:1. gospođe Vanje Zlatković, predstavnika Nacionalne služba za zapošljavanje, koja je govorila na temu „Zakonska regulativa i mere podrške za zapošljavanje OSI“; 2. dr Gorice Đokić, pomoćnika direktora Klinike za psihijatrijske bolesti  „Dr Laza Lazarević“, koja se obratila skupu na temu „Značaj saradnje institucija i organizacija civilnog društva u procesu socijalne inkluzije osoba sa mentalnim teškoćama kroz program radnog angažovanja“  i 3. gospodina Radoša Keravice, predstavnika Centra za orijentaciju društva COD, koji je govorio na temu „Ostvarivanje ljudskih prava za osobe sa invaliditetom i značaj prava na rad“. 


 Posebno začajan doprinos okruglom stolu dali su korisnici psihijatrijskih usluga iz Klinike „Dr Laza Lazarević“, udruženja „Duša“ i „Kreativno edukativnog centara – KEC“, koji su kroz autentične priče istakli doprinos radnog angažovanja i zapošljavanja izgradnji njihovog samopouzdanja, samopoštovanja, osećaja pripadnosti zajednici i poboljšanju kvaliteta života.

 

Učesnici okruglog stola su bili u mogućnosti da pogledaju promotivni film Radno angažovanje koje sprovodi KEC, u kome su osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama govorile o svojim ličnim  iskustvima, uticaju radnog angažovanja na pozitivne promene u njihovim životima, porodicama i društvu u celini. 


U diskusiji su učestvovali predstavnici poslovnog sektora, Marina Trnavčanin i Milica Sretić, koje su iznele svoje pozitivne utiske o kvalitetnom radu i uspešnom uklapanju osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama u kolektive na radnim mestima. Svi prisutni su aktivno učestvovali u diskusiji sa ciljem doprinosa ostvarivanju ljudskih prava osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama. 


Zaključci:


•Učesnici procenjuju da je radno angažovanje veoma značajno za socijalnu inkluziju osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, polazeći od činjenice da je istinsko uključivanje u društvo moguće samo kroz društveno vrednovane uloge. 

•Program radnog angažovanja, koji realizuje KEC,  podrazumeva istinsko uključivanje u zajednicu i polazi od sposobnosti osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama da obavljaju poslove u kojima mogu dati svoj maksimum.

•Kao rizik za radno angažovanje prepoznaje se obaveza kompanija da zapošljavaju OSI, a pri tom se radno angažovanje osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama ne prepoznaje kao deo te obaveze. Na ovaj način radno angažovanje ostaje deo društveno odgovornog poslovanja poslodavaca, čiji udeo se sve više smanjuje zbog posledica globalne ekonomske krize.  

•Izazov za održivo zapošljavanje osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, koji su osposobljeni za zanimanja za koja ne postoji potreba na  tržištu rada, su dokvalifikacije i prekvalifikacije.

•Prepreka radnom angažovanju osoba sa intelektualnim teškoćama na otvorenom tržištu rada je u zakonskoj regulativi, vezanoj za poslovnu sposobnost . 

•Prepreka osobama sa mentalnim teškoćama je neinformisanost o proceduri dobijanja statusa osobe sa invaliditetom,  što bi doprinelo većoj mogućnosti za radno angažovanje ili zapošljavanje . 

•Još uvek je prisutan medicinski pristup u proceni sposobnosti osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.

 

Dobra praksa:


-Programi, koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, stimulišu poslovni sektor u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

-Program radnog angažovanja i zapošljavanja, koji realizuje KEC, doprinosi socijalnoj inkluziji i ostvarivanju prava na rad za osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.

- Radno angažovanje osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama  utiče na promenu stavova kolektiva u kompanijama –  poslodavci prepoznaju njihove potencijale. 

-Adekvatan odabir mesta za radno angažovanje,  prema željama i sposobnostima osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, ostvaruje pozitivne rezultate. 

-Program radnog angažovanja i zapošljavanja na otvorenom tržištu rada utiče na pozitivnu promenu svesti javnosti u odnosu na osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.  


Preporuke:


•Vraćanje delimične poslovne sposobnosti, kao prelaznog rešenja u ostvarivanju prava na rad,  u cilju omogućavanja osobama sa intelektualnim teškoćama da zaključe ugovor koji će regulisati status radno angažovane osobe kod poslodavca.

•Stimulisanje poslodavaca u okviru Zakona o porezu na dobit pravnih lica, oslobađanjem dela poreza na dobit pravnih lica, srazmerno učešću tih lica u ukupnom broju zaposlenih.

•Stimulisanje poslodavaca u okviru Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom oslobađanjem obaveze zapošljavanja jedne osobe sa invaliditetom, ukoliko radno angažuje dve osobe, potpuno ili delimično  lišene poslovne sposobnosti.

•Kontinuirane promocije primera dobre prakse u cilju podsticanja i ohrabrivanja poslodavaca da prihvate program radnog angažovanja osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama .

•Institut starateljstva da pređe u institut podrške osobama sa intelektualnim i mentalnim  teškoćama da donose odluke.

•Zagovarati socijalni model u proceni sposobnosti osoba sa intelektualnim i mentalnim  teškoćama.

•Umrežavati organizacije civilnog društva, institucije i poslodavce u cilju proširivanja programa radnog angažovanja osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.

•Promovisati  program radnog angažovanja i zapošljavanja kao uspešnog načina radne rehabilitacije i socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama. 


Kreativno edukativni centar KEC, Kraljevića Marka 4, Beograd; tel. 011 32 82 334; 064 680 97 51; kecmnro@eunet.rs; www.kec.org.rs 


Kreativno edukativni centar KEC je proslavio 10 godina sprovođenja programa radnog angažovanja osoba sa intelektualnim

Postavljeno: 18.12.2014. | Autor: administrator

Kreativno edukativni centar KEC i kompanija McDonald’sodržale su 09. decembra, 2014. godine, u restoranu Bezistan proslavu povodom 10godina uspešne saradnje na projektu „Integracija osoba sa intelektualnimteškoćama u socijalnu sredinu“ i povodom 10 godina sprovođenja programa radnogangažovanja i zapošljavanja osoba sa intelektualnim teškoćama na otvorenomtržištu rada. Na konferenciji na temu „Socijalna inkluzija i prava osoba sainvaliditetom“, medijima su se obratile osobe sa intelektualnim teškoćama, predstavnicivladinog, nevladinog i poslovnog sektora.


Program radnog angažovanja i zapošljavanja osoba saintelektualnim teškoćama na otvorenom tržištu rada, koji je omogućio da osobesa intelektualnim teškoćama ostvare svoje ljudsko pravo na rad i aktivan životu zajednici, osmislio je i akreditovao Kreativno edukativni centar KEC. Programje započeo sa realizacijom 2004. g. kada su kompanija McDonald’s i KEC potpisaleprvi Memorandum o saradnji. Kroz program je do sada prošlo oko 160 osoba saintelektualnim teškoćama, koje su radno angažovane ili zaposlene u preko 30 kompanija,ustanova, institucija i raznih firmi širom Beograda.  Projekat podržava u 2014-15. godini  Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji.

 

B92

http://www.b92.net/zivot/vesti.php?yyyy=2014&mm=12&dd=11&nav_id=934990

Atastars

http://www.atastars.rs/u-trendu/114142-10-godina-saradnje-kompanije-mcdonalds-i-kreativno-edukativnog-centra-kec

 RTV

http://www.rtv.rs/sr_lat/zivot/magazin/mek-donalds-proslavio-10-godina-saradnje-sa-kec-centrom_545778.html

 

Izveštaj sa okruglog stola „Socijalne usluge u zajednici u funkciji prevencije institucionalizacije“

Postavljeno: 18.12.2014. | Autor: administrator

U organizaciji Kreativno edukativnog centara – KEC i Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ 24. novembra 2014. godine održan je, u sali dnevne bolnice Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“,  okrugli sto na temu  „Socijalne usluge u zajednici u funkciji prevencije institucionalizacije“.  Okruglom stolu pored predstavnika javnog i civilnog sektora prisustvovali su i korisnici, osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama. 

Okrugli sto deo je projekta “Socijalne usluge u zajednici  i zapošljavanje za osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama”  koji je  podržan od strane Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji. Cilj okruglog stola bio je uspostaviti  širok i otvoren dijalog na lokalnom nivou kako bi se promovisao značaj socijalnih usluga u zajednici u procesu deinstitucionalizacije i kako bi se doprinelo pozitivnim promenama na nivou politike i prakse u ostvarivanju  prava na socijalnu inkluziju osoba sa intelektualnim i mentalnim  teškoćama. 

Margareta Kecman, predsednik UO KEC-a, u ulozi facilitatora okruglog stola na samom početku upoznala je okupljene sa projektom “Socijalne usluge u zajednici  i zapošljavanje za osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama”. Projektna intervencija treba da omogući da 30 osoba sa intelektualnim i 30 osoba sa mentalnim  teškoćama u prostorijama KEC-a koriste usluge: Dnevnog centra, uslugu predaha i program radnog angažovanja i zapošljavanja. 

Značaj razvoja socijalnih usluga  u zajednici dodatno je sagledan kroz uvodna izlaganja:  1. direktorke Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ prof.dr Slavice Đukić Dejanović koja je govorila o značaju saradnje institucija i organizacija civilnog društva u procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije, 2. rukovodioca odeljenja za informisanje, promociju i podršku u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu gospođe Slavice Milojević koja je govorila o reformskim procesima kojim su definisane lokalne usluge u ingerenciji lokalnih samouprava i 3. inspektorke socijalne zaštite u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja gospođe Nene Darmanović koja je govorila o značaju i obavezi licenciranja  lokalnih pržulaca socijalnih usluga. Posebno začajan doprinos dali su korisnici udruženja „Duša“ i „Kreativno edukativnog centara – KEC“ koji su kroz autentične priče istakli značaj ovakve podrške u zajednici. 

Nalazi i preporuke:

 

Velikom broju osoba sa mentalnim teškoćama, s obziromda su na lečenju prinudno, uskraćuju se elementarna prava, pravo na slobodu ipravo na izbor lečenja. 


Rizici za deinstitucionalizaciju su: a) ponovnovraćanje korisnika u instituciju i b)  štokod dela osoba sa intelektualnim teškoćama koji su odrasli u institucijama onapredstavlja deo identiteta.


Neadekvatan odnos države prema lečenju osoba samentalnim teškoćama vezan je za izdvajanje malih sredstava za nabavku medikamenata.Posledica neadekvatne, jeftinije terapije su neželjeni efekati koji dovode do stigmatizacije osoba sa mentalnimteškoćama, čime država doprinosi njihovoj stigmatizaciji.

 

Deinstitucionalizacija i destigmatizacijapredstavljaju ključne izazove socijalne integracije osoba sa mentalnimteškoćama. Suštinsku deinstitucionalizaciju moguće je ostvariti kroz porodicukoja prihvata i pruža podršku svojim članovima koji imaju mentalne teškoće, štonažalost u većini slučajeva nije deo realiteta. Većina porodica, zbognepostojanja društvene podrške, trpi sindrom sagorevanja.  

 

Udruženja sa svojim programima i uslugama doživljavajuse kao  „proširena porodica“ .  Programi i usluge udruženjapredstavljaju  prve korake u integraciji.  Primer dobre prakse predstavlja programradnog angažovanja i zapošljavanja udruženja „Kreativno edukativnog centara –KEC“. Pravo na rad i da taj rad bude plaćen u funkciji je realizacije ovih licakroz društveno vrednovane uloge.

 

Dobra praksa udruženja „Duša“  pored široke lepeze raznovrsnih aktivnostinamenjenih osobama sa mentalnim teškoćama odnosi se na prezentacije udruženjakorisnicima u institucijama. Prezentacije su  prepoznate kao odličanmehanizam za informisanje i uključivanje osoba sa mentalnim teškoćama uprograme i usluge u zajednici.  

 

Kao najvulnarabilnija grupa prepoznate su osobe kojeimaju kombinovane, intelektualne i mentalne smetnje koje do sada, suštinski,nisu nigde pripadale. Za ove korisnike ovakav projekat  ima još veći značaj.

 

Jedan od najvećih izazova za sprovođenje procesadeinstitucionalizacije odnosi se na obezbeđivanje kontinuiteta programa ipodrške u zajednici. Od nadležnih organa očekuje se da omoguće održivost istih.

 

Istaknut je značaj ovog okruglog stola jer su sepredstavnici institucija i udruženja našli na „istom koloseku“, na nivoupotreba.

 

Preporuke:


  • Pristup problemima osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama nužno je sagledavati sa aspekta ljudskih prava i time se rukovoditi pri planiranju podrške. 
  • Neophodno je uvođenje programa za jačanje kapaciteta institucija kako bi se podržao proces deinstitucionalizacije.
  • Uvesti programe  rada sa porodicama.
  • Uvesti programe celoživotnog obrazovanja kao instrumenta za postizanje veće društvene jednakosti i pravde i odgovora na izazove prouzrokovane ispadanjem  iz obrazovnog sistema osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.  
  • Promovisati  programe radnog angažovanja i zapošljavanja osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama kao jednog od  najbitnijih kriterijuma personalne kompetencije i mehanizama za produktivno uključivanje ovih osoba u zajednicu. 
  • Uvesti praksu prezentacije rada udruženja  za korisnike u institucijama.

Objava na RTS portalu: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1760185/Psihijatrija,+kako+pomo%C4%87i+pacijentima+nakon+le%C4%8Denja.html


Socijalne usluge u zajednici i zapošljavanje osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama na otvorenom tržištu rada

Postavljeno: 13.9.2014. | Autor: administrator

Kreativno edukativni centar KEC iz Beograda je, uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije, u junu 2014. godine započeo realizaciju projekta „Socijalne usluge u zajednici i zapošljavanje osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama na otvorenom tržištu rada“, u partnerstvu sa klinikom za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“. Cilj projekta je doprinos prevenciji institucionalizacije, unapredjenju socijalne inkluzije i kvaliteta života osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.

Inovativnost projekta ogleda se u osnivanju Dnevnog centra u zajednici, van bolničkih okvira, za osobe sa mentalnim teškoćama, unapređenje rada postojećeg dnevnog centra za osobe sa intelektualnim teškoćama, osnivanje usluge Predah roditeljstva i na uključivanje obe ranjive grupe u zajednicu kroz radno angažovanje i zapošljavanje na otvorenom tržištu rada. 

Projektne aktivnosti usmerene su na izgradnju kapaciteta osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama i na stvaranje povoljne klime za njihovu socijalnu inkluziju.

"Voćne Rolnice" bez aditiva i konzervansa

Postavljeno: 8.9.2014. | Autor: administrator

U prostorijama Kreativno edukativnog centra - KEC u Kraljevića Marka 4 možete kupiti "Voćne Rolnice" koje su napravljene od mlevenog sušenog voća, bez aditiva, konzervansa i šećera. Proizvod je nov na srpskom tržištu i dobio je sertifikat o ispravnosti i kvalitetu od Zavoda za javno zdravlje u Beogradu, po kome ima neograničen rok trajanja. U njemu su sačuvani svi vitamini i zdravi sastojci, jer proizvod nije termički obrađen.

U proizvodnom procesu pravljenja voćnih rolnica, učestvuju osobe sa intelektualnim teškoćama, od nabavke materijala za proizvodnju, do pakovanja, promocije i distribucije.

Radno angažovanje u socijalnom preduzeću je neophodno za kvalitetan i ispunjen život mladih osoba sa intelektualnim teškoćama. Kreativno edukativni centar razvija proizvodne delatnosti sa ciljem da se osobe sa intelektualnim teškoćama radno angažuju i zaposle, da svojim radom privređuju, doprinose i ostvaruju dobit, kao punopravni članovi društva, da se socijalizuju i uspešno integrišu u radnu sredinu.


Radno vreme centra je od 10 do 18 časova, a sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 064 680 97 51.


Račun za uplatu: Societe Generale Srbija  275 0000220036687 07

Nastavak saradnje kompanije Delhaize i Kreativno edukativnog centra

Postavljeno: 6.8.2014. | Autor: administrator

U saradnji sa nevladinom organizacijom „Kreativno-edukativni centar“ (KEC), kompanija Delhaize Serbia (Delez Srbija) je pre dve godine pokrenula projekat radnog angažovanja osoba sa intelektualnim invaliditetom. Danas je u kompaniji Delez Srbija radno angažovano 20 osoba koje su u Maxiprodavnicama angažovane na pakovanju robe potrošačima na kasi, tri puta nedeljno po jedan sat.  


Ovakvo radno angažovanje za njih predstavlja priliku da iskažu svoje potencijale, da se aktivno uključe u svakodnevnu komunikaciju sa potrošačima i kolegama i da se istinski osete kao sastavni deo zajednice. Za kompaniju Delez Srbija to je prilika da doprinese razvoju društva bez predrasuda, da podrži različitost i unapredi integraciju osoba sa intelektualnim invaliditetom u širu društvenu zajednicu. 


Rezultati brojnih istraživanja pokazali su da radno angažovanje osoba sa intelektualnim invaliditetom može da unapredni atmosferu u radnom okruženju. Takođe, istraživanja pokazuju da su to osobe koje dolaze na posao bez obzira na sve,  uvek srećni i retko kada propuštaju priliku da rade. Posvećeni su svom poslu, lojalni, druželjubivi i motivisani. 


Ne postoje pisana pravila ponašanja prema osobama sa intelektualnim invaliditetom, ali postoje preporuke. Kako svako od nas zaslužuje jednaku mogućnost da dostojanstveno živi i radi, preporučuje se: 


- prihvatanje,  i pored različitosti, 

- iskrenost i ljubaznost 

- pružanje više pažnje i malo ljubavi, čime se dobija mnogo više za uzvrat

- bez sažaljevanja

- bez diskriminacije

- upućivanje jasnih  instrukcija za obavljanje radnih zadataka

- dovoljno strpljenja da saslušate i sačekate da obave posao

- iskren i ravnopravan odnos 

- komunikacija   ista kao sa drugim kolegama

- solidarnost i pružanje pomoći i podrške u situacijama kada je to potrebno da se obavi posao 

 

Kompanija Delhaize Srbija u ovom trenutku ima više od 230 zaposlenih osoba sa različitim tipovima invaliditeta koji su zaposleni na pozicijama u maloprodajnim objektima Maxi, Mini Maxi i Tempo širom Srbije, ali i direkciji kompanije u Beogradu. Kompanija Delez Srbija sarađuje sa udruženjima osoba sa invaliditetom nudeći im priliku za zaposlenje, istovremeno edukujući zaposlene u cilju podizanja svesti o osobama sa invaliditetom u želji da doprinese stvaranju okruženja bez barijera. 

KEC MNRO Novi prostor

Postavljeno: 16.9.2012. | Autor: administrator

Narodno pozorište u Beogradu zaključilo je Protokol o saradnji sa KEC MNRO

Postavljeno: 10.9.2012. | Autor: administrator

Na ceremoniji održanoj 13. juna, protokol su potpisali upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu Božidar Đurović i predsednica Kreativno edukativnog centra za mentalno nedovoljno razvijene osobe Margareta Kecman. Potpisnici su se, između ostalog, dogovorili da KEC MNRO, u okviru projekta “Integracija MNRO u socijalnu sredinu”, realizuje deo procesa radnog osposobljavanja i angažovanja MNRO, njihovim odabirom, procenom radne sposobnosti i upućivanjem u Narodno pozorište. Sa druge strane, Nacionalni teatar će omogućiti radnu socijalizaciju za dvoje korisnika MNRO koja će biti realizovana sat vremena pre početka predstave. Sporazum počinje da se primenjuje od 18. juna i tom prilikom, MNRO će biti prisutne na ulazu u pozorište i učestvovaće u cepanju karata, zajedno sa osobama koje taj posao već obavljaju. Takođe, dogovoreno je da MNRO učestvuju u jednostavnim oblicima komunikacije sa zaposlenima i građanima koji dolaze na predstavu. M.B.

„Promovisanje prava na rad i stvaranje mogućnosti za rad za osobe sa intelektualnim teškoćama“

Postavljeno: 12.6.2012. | Autor: administrator

Početkom juna 2012. godine KECMNRO započeo je realizaciju projekta „Promovisanje prava na rad i stvaranje mogućnosti za rad za osobe sa intelektualnim teškoćama“. Osnovni cilj projekta je ostvarivanje prava na rad i socijalnu integraciju osoba sa intelektualnim teškoćama na otvorenom tržištu rada. Projektne aktivnosti usmerene su kako na izgradnju kapaciteta osoba sa intelektualnim teškoćama za radno angažovanje na otvorenom tržištu rada, tako i na stvaranje povoljne klime za radno angažovanje osoba sa intelektualnim teškoćama. Radno angažovanje osoba sa intelektualnim teškoćama realizuje se na tri nivoa: kroz prvo radno angažovanje, kroz povećanje broja sati radnog angažmana u okviru postojećeg posla i kroz priliku da pređu na složenije poslove.

O nama:

Kreativno edukativni centar za mentalno nedovoljno razvijene osobe, je nevladina neprofitna organizacija, osnovana 2002. godine, koja sve svoje programe i čitav svoj višegodišnji rad zasniva na osmišljavanju života i rada mladih MNRO – mentalno nedovoljno razvijenih osoba.
Stručni tim KEC MNRO, sastavljen od stručnjaka različitih profila (iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije, psihologije, pedagogije, medicine, sociologije, umetnosti, teologije), u saradnji sa roditeljima MNR osoba, organizuje razne vidove kreativnih i edukativnih radionica u Dnevnom centru u kome se, mladi MNRO, svakodnevno angažuju i samopotvrđuju, ispoljavajući svoju ličnost sa svim svojim potencijalima i raspoloživim sposobnostima.
Detaljnije >>>

Kontakt informacije:

KREATIVNO EDUKATIVNI CENTAR ZA MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENE OSOBE - KEC MNRO
 Kraljevića Marka 4, Beograd

 +381 11 2415107

 +381 64 6809751

 +381 11 3808395

 kecmnro@eunet.rs

Partneri i donatori: