Dnevne aktivnosti

Dnevni centar za mlade mentalno nedovoljno razvijene osobe (MNRO) – svakodnevno zbrinjavanje MNRO u cilju njihovog osamostaljivanja, prevencije institucionalizacije i integracije u socijalnu sredinu, uz bogat spektar aktivnosti: kreativne i edukativne radionice; domaćinstvo, briga o sebi; saobraćajno vaspitanje; psihološke radionice; komunikacioni trening; socijalno inkluzivni trening; radionice fotografije; muzičke radionice; radno osposobljavanje; igra i pokret; sportske aktivnosti.

U okviru Dnevnog centra realizuju se sledeći projekti:

Socijalna inkluzija mladih MNRO, gimnazijalaca i aktivista Crvenog krsta predstavlja jedan od najvažnijih uslova za osamostaljivanje i prihvatanje standarda normalizacije života u lokalnoj zajednici i društvenoj sredini. Zajedničke aktivnosti realizuju se u dnevnom centru i na javnim mestima kroz posete kulturnim, sportskim ustanovama i manifestacijama, ugostiteljskim objektima, zajedničkim izletima i međusobnim posetama.

„Naš svet fotografije“, projekat realizovan sa petnaestoro mladih sa intelektualnim teškoćama, omogućio je da se oni upoznaju sa fotoaparatom i obogate svoj pogled na svet oko sebe, kroz susrete sa mnogim licima, događajima i predelima, uz pomoć defektologa, roditelja i dva profesionalna fotoreportera. Pružio im je mogućnost da samostalno odabiraju estetske sadržaje i motive za fotografisanje, da dožive lepotu stvaranja i novog načina iskazivanja svojih sklonosti , mogućnosti, želja i potreba.
Projekat predstavlja specifičan, inovativan, programski sadržaj u radu sa mladim osobama sa intelektualnim teškoćama i na pozitivan, afirmativan i stimulativan način utiče na njih, u smislu poboljšanja njihovih psihomotornih, psihosocijalnih i socijalno-integrativnih funkcija. Skrenuo je pažnju javnosti na njihovo postojanje, jer ih je učinio vidljivim na mnogim javnim mestima i u kontaktu sa poznatim javnim ličnostima, te je tako doprineo humanizaciji odnosa pojedinaca i zajednice u celini prema osobama sa intelektualnim teškoćama.

Projekat “Abrakadabra” koristi interesovanje i ljubav mladih prema neobičnom i neobjašnjivom. To je pažljivo zamišljen, sistematiski pristup edukativnoj, zabavnoj i terapeutskoj upotrebi mađioničarskih efekata u fizičkoj i psihosocijalnoj rehabilitaciji. Projekat je namenjen prvenstveno mladima sa intelektualnim teškoćama. Koordinacijom 4 osnovne komponente – programske, zabavne, edukativne i aktivne postižu se optimalni efekti kako u oblasti funkcionisanja, tako i u oblasti celokupnog ponašanja… Projekat je zasnovan na principima radne terapije i delovi ovog projekta imaju široku primenu u mnogim zemljama u svetu (kako kod dece, mladih, tako i kod odraslih). No, uprkos tome, ovo je prvi put da su ti delovi objedinjeni u jednu celinu na vrlo zanimljiv i nadasve originalan način.
Projekat “Vikend boravak za MNRO” se odnosi na organizovano zbrinjavanje odraslih osoba MNR vikendom ( subota i nedelja), što doprinosi:

– jačanju njihove socijalne inicijative, komunikacije i tolerancije
– uspostavljanju adekvatnih socijalnih interpersonalnih odnosa u grupi
– razvijanju i učvršćivanju elementarnih navika , samopomoći, samoposluživanja i brige o sebi
– razvijanju sposobnosti iskazivanja sopstvenih potreba i njihovoj samorealizaciji kroz organizovano korišćenje slobodnog vremena u vidu poseta kulturnim , javnim, sportskim ustanovama i manifestacijama,
– organizovanju društvenih igara i rekreativno zabavnih aktivnosti
– sprečavanju stereotipa, svakodnevnih društvenih aktivnosti
– pripremi porodice i korisnika za život van kućnog ambijenta
– ojačavanju procesa osamostaljivanja uz podršku i približavanju ovih osoba konceptu normalizacije života i deinstitucionalizacije.

Projekat „Klub za decu i mlade”, čiji je nosilac Centar za kvalitetno obrazovanje, realizuje se svakodnevno od 15 do 18 časova i finansira ga Delgacija Evropske unije u Republici Srbiji. Osnovna svrha projekta je doprineti povećanju stepena socijalne inkluzije /uključenosti/ dece i mladih iz marginalizovanih grupa uspostavljanjem i unapređenjem usluga na lokalnom nivou koje promovišu inkluzivne vrednosti. Uspostavljanje Kluba u funkciji je kvalitetnog provođenja slobodnog vremena dece i mladih iz marginalizovanih grupa. Ovo je posebno važno radi činjenice što se, za najveći broj dece i mladih iz marginalizovanih grupa, slobodno vreme povećava srazmerno godinama, dok se odrastanjem kod dece iz opšte populacije ono smanjuje. Kvalitetno provedeno slobodno vreme deci i mladima pruža priliku za samorealizaciju; mogućnost da se opuste; pravo na izbor i bavljenje aktivnostima koje smatraju bliskim, i koje kao takve oni lako i prihvataju. Slobodno vreme pruža priliku za učenje u drugačijim uslovima i zato je jako važno ponuditi mehanizme za kvalitetno provođenje slobodnog vremena.