Izveštaj o održanom okruglom stolu

Izveštaj o održanom okruglom stolu
U organizaciji Kreativno edukativnog centara – KEC i Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ 02. aprila 2015. godine održan je, u prostorijama Kreativno edukativnog centra KEC, okrugli sto na temu „Radno angažovanje i zapošljavanje osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama i prepreke pristupu tržištu rada“. Okruglom stolu su, pored predstavnika javnog, civilnog i poslovnog sektora, prisustvovali korisnici, osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama. Okrugli sto je deo projekta “Socijalne usluge u zajednici i zapošljavanje za osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama”, koji podržava Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji, u okviru projekta „Otvoreni zagrljaj“. Cilj okruglog stola bio je: uspostaviti širok i otvoren dijalog kako bi se promovisao značaj radnog angažovanja i doprinelo pozitivnim promenama na nivou politike i prakse u ostvarivanju prava na rad i socijalnu integraciju osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama na otvorenom tržištu rada. Margareta Kecman, predsednik UO KEC-a, u ulozi facilitatora okruglog stola, na samom početku upoznala je okupljene sa projektom, koji omogućava da 30 osoba sa intelektualnim i 30 osoba sa mentalnim teškoćama, u prostorijama KEC-a, koriste usluge: Dnevnog centra, uslugu Predah i program radnog angažovanja i zapošljavanja. Gospođa Kecman je takođe govorila o desetogodišnjem iskustvu i pozitivnoj praksi Kreativno edukativnog centra KEC u realizaciji programa radnog angažovanja i zapošljavanja osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama na otvorenom tržištu rada. Program je do sada obuhvatio 160 osoba, koje su radno angažovane ili zaposlene u preko 30 kompanija, institucija, ustanova i raznih firmi u Beogradu. Značaj radnog angažovanja i zapošljavanja za osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama dodatno je sagledan kroz uvodna izlaganja:1. gospođe Vanje Zlatković, predstavnika Nacionalne služba za zapošljavanje, koja je govorila na temu „Zakonska regulativa i mere podrške za zapošljavanje OSI“; 2. dr Gorice Đokić, pomoćnika direktora Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, koja se obratila skupu na temu „Značaj saradnje institucija i organizacija civilnog društva u procesu socijalne inkluzije osoba sa mentalnim teškoćama kroz program radnog angažovanja“ i 3. gospodina Radoša Keravice, predstavnika Centra za orijentaciju društva COD, koji je govorio na temu „Ostvarivanje ljudskih prava za osobe sa invaliditetom i značaj prava na rad“. Posebno začajan doprinos okruglom stolu dali su korisnici psihijatrijskih usluga iz Klinike „Dr Laza Lazarević“, udruženja „Duša“ i „Kreativno edukativnog centara – KEC“, koji su kroz autentične priče istakli doprinos radnog angažovanja i zapošljavanja izgradnji njihovog samopouzdanja, samopoštovanja, osećaja pripadnosti zajednici i poboljšanju kvaliteta života. Učesnici okruglog stola su bili u mogućnosti da pogledaju promotivni film Radno angažovanje koje sprovodi KEC, u kome su osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama govorile o svojim ličnim iskustvima, uticaju radnog angažovanja na pozitivne promene u njihovim životima, porodicama i društvu u celini. U diskusiji su učestvovali predstavnici poslovnog sektora, Marina Trnavčanin i Milica Sretić, koje su iznele svoje pozitivne utiske o kvalitetnom radu i uspešnom uklapanju osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama u kolektive na radnim mestima. Svi prisutni su aktivno učestvovali u diskusiji sa ciljem doprinosa ostvarivanju ljudskih prava osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.   Zaključci: •Učesnici procenjuju da je radno angažovanje veoma značajno za socijalnu inkluziju osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, polazeći od činjenice da je istinsko uključivanje u društvo moguće samo kroz društveno vrednovane uloge. •Program radnog angažovanja, koji realizuje KEC, podrazumeva istinsko uključivanje u zajednicu i polazi od sposobnosti osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama da obavljaju poslove u kojima mogu dati svoj maksimum. •Kao rizik za radno angažovanje prepoznaje se obaveza kompanija da zapošljavaju OSI, a pri tom se radno angažovanje osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama ne prepoznaje kao deo te obaveze. Na ovaj način radno angažovanje ostaje deo društveno odgovornog poslovanja poslodavaca, čiji udeo se sve više smanjuje zbog posledica globalne ekonomske krize. •Izazov za održivo zapošljavanje osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, koji su osposobljeni za zanimanja za koja ne postoji potreba na tržištu rada, su dokvalifikacije i prekvalifikacije. •Prepreka radnom angažovanju osoba sa intelektualnim teškoćama na otvorenom tržištu rada je u zakonskoj regulativi, vezanoj za poslovnu sposobnost . •Prepreka osobama sa mentalnim teškoćama je neinformisanost o proceduri dobijanja statusa osobe sa invaliditetom, što bi doprinelo većoj mogućnosti za radno angažovanje ili zapošljavanje . •Još uvek je prisutan medicinski pristup u proceni sposobnosti osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.   Dobra praksa: -Programi, koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, stimulišu poslovni sektor u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom. -Program radnog angažovanja i zapošljavanja, koji realizuje KEC, doprinosi socijalnoj inkluziji i ostvarivanju prava na rad za osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama. – Radno angažovanje osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama utiče na promenu stavova kolektiva u kompanijama – poslodavci prepoznaju njihove potencijale. -Adekvatan odabir mesta za radno angažovanje, prema željama i sposobnostima osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, ostvaruje pozitivne rezultate. -Program radnog angažovanja i zapošljavanja na otvorenom tržištu rada utiče na pozitivnu promenu svesti javnosti u odnosu na osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.   Preporuke: •Vraćanje delimične poslovne sposobnosti, kao prelaznog rešenja u ostvarivanju prava na rad, u cilju omogućavanja osobama sa intelektualnim teškoćama da zaključe ugovor koji će regulisati status radno angažovane osobe kod poslodavca. •Stimulisanje poslodavaca u okviru Zakona o porezu na dobit pravnih lica, oslobađanjem dela poreza na dobit pravnih lica, srazmerno učešću tih lica u ukupnom broju zaposlenih. •Stimulisanje poslodavaca u okviru Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom oslobađanjem obaveze zapošljavanja jedne osobe sa invaliditetom, ukoliko radno angažuje dve osobe, potpuno ili delimično lišene poslovne sposobnosti. •Kontinuirane promocije primera dobre prakse u cilju podsticanja i ohrabrivanja poslodavaca da prihvate program radnog angažovanja osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama . •Institut starateljstva da pređe u institut podrške osobama sa intelektualnim i mentalnim teškoćama da donose odluke. •Zagovarati socijalni model u proceni sposobnosti osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama. •Umrežavati organizacije civilnog društva, institucije i poslodavce u cilju proširivanja programa radnog angažovanja osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama. •Promovisati program radnog angažovanja i zapošljavanja kao uspešnog načina radne rehabilitacije i socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama. Kreativno edukativni centar KEC, Kraljevića Marka 4, Beograd; tel. 011 32 82 334; 064 680 97 51; kecmnro@eunet.rs; www.kec.org.rs
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *